Περιγραφή Μαθήματος

ssdsd

Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές και κατανομές. Δεσμευμένες κατανομές. Mαθηματική ελπίδα, συνδιακύμανση, συσχέτιση. Γεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Aλλαγή μεταβλητών, οριακά θεωρήματα, ασυμπτωτικές κατανομές. Στατιστικές συναρτήσεις και δειγματικές κατανομές. Διατεταγμένα στατιστικά.

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος