Περιγραφή Μαθήματος

ssdsd

Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές και κατανομές. Δεσμευμένες κατανομές. Mαθηματική ελπίδα, συνδιακύμανση, συσχέτιση. Γεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Aλλαγή μεταβλητών, οριακά θεωρήματα, ασυμπτωτικές κατανομές. Στατιστικές συναρτήσεις και δειγματικές κατανομές. Διατεταγμένα στατιστικά.

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος

A. Εισαγωγή: Εισαγωγικά αναπτύσσονται θέματα όπως: Λατινική Πεζογραφία (είδη, χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι). Κικέρων (η πολιτική σταδιοδρομία του, οι σπουδές του, το συγγραφικό του έργο, η ενασχόληση του Κικέρωνα με τη φιλοσοφία και προσφορά του σ’ αυτήν, ο Κικέρων ως επιστολογράφος, η γλώσσα και το ύφος του).

Β. Μελέτη επιλεγμένων κειμένων από τα ρητορικά και φιλοσοφικά έργα του Κικέρωνα: Αναλύονται αντιπροσωπευτικά κείμενα από όλο το έργο του Κικέρωνα. Συγκεκριμένα: (α) από τους ρητορικούς λόγους: In Catilinam I 1-2, 17 και ΙΙΙ 15, Pro Milone 78-80, Pro Archia Poeta 19, 23-24 και Δεύτερος Φιλιππικός 1-2, 11-14, 17, 21-24. (β) από τα φιλοσοφικά  έργα De Natura Deorum Ι 6-9, De Amicitia 1-5, 13-14, 20 και De Divinatione ΙΙ 4-5. (γ) από τις ρητορικές πραγματείες Brutus 83-84 και Orator 24-25.

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος