Περιγραφή Μαθήματος

ssdsd

Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές και κατανομές. Δεσμευμένες κατανομές. Mαθηματική ελπίδα, συνδιακύμανση, συσχέτιση. Γεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Aλλαγή μεταβλητών, οριακά θεωρήματα, ασυμπτωτικές κατανομές. Στατιστικές συναρτήσεις και δειγματικές κατανομές. Διατεταγμένα στατιστικά.

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος

Περιγραφή του μαθήματος: Βασικές έννοιες, υλικό για αλληλεπίδραση και γραφικά. Βασικά μαθηματικά εργαλεία για γραφικά. Μοντελοποίηση του ανθρώπινου μηχανισμού επικοινωνίας, βασικά μοντέλα αντίληψης και αντίδρασης, αισθήσεις και αισθητήρια όργανα του ανθρώπου. Αλγόριθμοι για μετατροπή-απεικόνιση γραμμών και καμπυλών στις δύο διαστάσεις. Γέμισμα (filling), αποκοπή (clipping), το φαινόμενο του ψευδισμού και η αντιμετώπισή του (antialiasing). Διδιάστατοι και τριδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί. Αλληλεπιδραστικές μέθοδοι εισόδου. Γραφικά περιβάλλοντα χρήσης. Tριδιάστατα γραφικά, απεικόνιση τρισδιάστατης σκηνής στις δύο διαστάσεις, συστήματα θέασης. Μέθοδοι αναπαράστασης στερεών αντικειμένων. Ανάλυση της έννοιας του χρώματος και των διαφόρων χρωματικών μοντέλων. Εισαγωγή στην εικονική πραγματικότητα (virtual reality).