Περιγραφή Μαθήματος

ssdsd

Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές και κατανομές. Δεσμευμένες κατανομές. Mαθηματική ελπίδα, συνδιακύμανση, συσχέτιση. Γεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Aλλαγή μεταβλητών, οριακά θεωρήματα, ασυμπτωτικές κατανομές. Στατιστικές συναρτήσεις και δειγματικές κατανομές. Διατεταγμένα στατιστικά.

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος

  • Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Ορισμός, Έννοιες-κλειδιά (διατήρηση πειθαρχίας, μαθησιακή ετοιμότητα, ιδιότητες διακεκριμένων εκπαιδευτικών).
  • Γνώση που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Σημαντικά ζητήματα στη σύγχρονη Εκπαιδευτική Ψυχολογία (κονστρουκτιβισμός, διαφορετικότητα των μαθητών στην τάξη, εξωσχολικές επιδράσεις). 
  • Η θεωρία γνωστικής ανάπτυξης του Piaget: Έννοιες-κλειδιά,  στάδια και σημεία κριτικής στη θεωρία.
  • Ορισμοί της νοημοσύνης. Κλίμακες μέτρησης της νοημοσύνης.
  • Θεωρίες Νοημοσύνης (Ψυχομετρικές θεωρίες, η θεωρία του Gardner, η θεωρία του Sternberg).
  •  Εφαρμογές των θεωριών αιτιακών αποδόσεων στην εκπαίδευση: Το κίνητρο επίτευξης και οι αιτιακές αποδόσεις. Διαστάσεις των αποδόσεων. Αιτιακές αποδόσεις και συναισθήματα. Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. Εσωτερικά κίνητρα και εκπαίδευση. Ο επιτυχημένος δάσκαλος. Η θεραπευτική χρήση των αποδόσεων στο σχολείο.
  • Ο εαυτός ως πηγή κινήτρου: Η έννοια του εαυτού. Συνθήκες που προάγουν την αυτο-ενημερότητα. Αυτο-εστίαση και έλεγχος δράσης.
  • Μεθοδολογία έρευνας στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Μέθοδοι μελέτης (πειράματα, παρατήρηση, ατομικές μελέτες περιπτώσεων, ερωτηματολόγια και δημοσκοπήσεις, μετα-ανάλυση, ποιοτική ανάλυση, συνεντεύξεις, ηθογενετική και αιτιολογήσεις).
  • Ζητήματα δεοντολογίας στην ψυχολογία.

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή και ιστορία υπολογιστικών συστημάτων, διεργασίες, νήματα, συγχρονισμός, αδιέξοδο, χρονοδρομολόγηση επεξεργαστή, διαχείριση μνήμης, εικονική μνήμη, διαχείριση συσκευών, συστήματα αρχείων,
ασφάλεια.

1. Ο όρος «γενιά»: ορισμός, ιστορική αναδρομή. Περιοδολόγηση της μεταπολεμικής ποίησης (πρώτη – δεύτερη – τρίτη μεταπολεμική γενιά: κριτήρια ένταξης)

2. Δεύτερη μεταπολεμική γενιά: θέματα και χαρακτηριστικά

3. Ποιητική του πένθους στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά: θεματικά μοτίβα

4. Ποιητική του πένθους στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά: εκφραστικοί τρόποι (ειρωνεία, μεταφορά, μετωνυμία)

5. Ανθολόγηση εκπροσώπων της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς: α) «κοινωνικοί» ποιητές: Βύρων Λεοντάρης

6. Πρόδρομος Μάρκογλου

7. Σπύρος Τσακνιάς

8. β) «υπαρξιακοί» ποιητές: Κική Δημουλά 

9. Ντίνος Χριστιανόπουλος

10. Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου

11. γ) ποιητές του «ευπαθούς ψυχισμού»: Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ 

12. Ζέφη Δαράκη

13. Γιολάντα Πέγκλη

Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου άλλαξαν ριζικά τη γεω-πολιτική κατάσταση της Ανατολικής Μεσογείου και έφεραν αλλαγές στους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς. Στο μάθημα εξετάζονται οι επιπτώσεις της κατάκτησης στη Μικρά Ασία, έναν χώρο που διακρινόταν για την πολυμορφία του και που συχνά αποτέλεσε το θέατρο των συγκρούσεων μεταξύ των Διαδόχων και των Επιγόνων του Αλεξάνδρου. Αναλύεται η θέση των ελληνικών πόλεων (π.χ. της Εφέσου και της Περγάμου) στη νέα πραγματικότητα, η δημιουργία των ελληνιστικών βασιλείων της περιοχής (ιδ. των Ατταλιδών), καθώς και η ρωμαϊκή επέμβαση μέχρι τους μιθριδατικούς πολέμους. Η προσέγγιση γίνεται με τη βοήθεια φιλολογικών, επιγραφικών και αρχαιολογικών πηγών.