Το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα προχωρημένης Μακροοικονομικής: (1) Οικονομική Μεγέθυνση (τα υποδείγματα Solow-Swan, Ramsey-Cass-Koopmans, το υπόδειγμα των επαλλήλων γενεών του Diamond, υποδείγματα ενδογενούς μεγεθύνσεως)· (2) Πραγματικοί Επιχειρηματικοί Κύκλοι· (3) Θεωρίες Καταναλώσεως· (4) Δημοσιονομικά Ελλείμματα· (5) Θεμελιώδεις μακροοικονομικές ταυτότητες κι ένα υπόδειγμα «νεοκλασσικής συνθέσεως»· (6) Συγκριτική Στατική Ανάλυση· και (7) Ερμηνεία των ελέγχων αιτιότητας κατά Granger. Για να γίνουν κατανοητά αυτά τα θέματα, είναι απαραίτητο οι φοιτητές να έχουν: (1) πολύ καλό υπόβαθρο ενδιάμεσης Μακροοικονομικής και Μικροοικονομικής· (2) καλό υπόβαθρο Διαφορικού Λογισμού· και (3) στοιχειώδεις γνώσεις Στατιστικής και Οικονομετρίας.Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια να καταλαβαίνουν ερευνητικά άρθρα στη Μακροοικονομική.

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος