Το μάθημα παρουσιάζει την εξέλιξη της βυζαντινής ιστοριογραφίας από τον 6ο ως τον 10ο αιώνα. Διαβάζονται (στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση) και αναλύονται χαρακτηριστικά αποσπάσματα από έργα των κλασικιζόντων ιστο­­ρι­κών (Προ­κό­πιος, Αγαθίας, Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Λέων διάκονος) αλλά και των σημαντικότερων χρο­νο­γράφων της περιόδου (Ιωάννης Μαλάλας, Θεοφάνης ο Ομολογητής, Γεώργιος Μοναχός) καθώς επίσης και από έργα όπως οι «Βασιλείες» του Ιωσήφ Γενεσίου και η Συνέχεια του Θεοφάνη. Έμφαση αποδίδεται στα στοι­χεία εκείνα που συνθέτουν τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής κάθε συγγραφέα καθώς και στα ειδικά χαρακτηριστικά που αποκτά ο ιστορικός λόγος ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος και τις ε­πι­ταγές της εποχής.

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος
Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος