Περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές, αλγόριθμους και εφαρμογές της εξόρυξης γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων. Επιγραμματικά καλύπτονται τα παρακάτω: Βασικές Έννοιες  Εξόρυξης Δεδομένων και θεωρητικό υπόβαθρο,  Συχνά Στοιχειοσύνολα, Εύρεση όμοιων στοιχείων,  Συσταδοποίηση,  Κατηγοριοποίηση,  Μείωση Διάστασης,  Εξόρυξη Γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό. Προβλήματα κάλυψης, Εργαλεία Εξόρυξης Γνώσης.

Μαθησιακοί στόχοι: Μια εις βάθος εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων, ως προς τη θεωρία αλλά και την πράξη. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν ένα σύνολο από εργαλεία (θεωρητικά, αλγοριθμικά, και προγραμματιστικά) για την ανάλυση μεγάλων δεδομένων, και την εξόρυξη γνώσης από αυτά.