Αποικοδόμηση πρωτεινών, η Ουβικιτίνη. Καταβολισμός Αμινοξέων η τύχη της
αμινομάδας. Ο κύκλος της Ουρίας. Η τύχη του υπόλοιπου σκελετού. Η καθήλωση του
Αζώτου. Αντιδράσεις της αμινομάδας. Βιοσύνθεση μη απαραίτητων Αμινοξέων.
Αντιδράσειες μεταφοράς ομάδας ενός ατόμου άνθρακα. Το τετρυδροφυλλικό. Η S
Αδενοσύλομεθιονίνη. Βιομόρια προερχόμενα από τα αμινοξέα. Πορφυρίνες Αίμη.
Βιοσύνθεση Ριβονουκλεοτιδίων. Η αναγωγάση των Ριβονουκλεοτιδίων΄Βιοσύνθεση
Θυμιδυλικού. Μεταβαλισμός ουδέτερων και μεμβρανικών λιπιδίων. Βιοσύνθεση
Χοληστερόλης.
Eισαγωγή (η μεγάλη ποικιλομορφία του έμβιου κόσμου, βιολογία και χημεία, ιστορική
ανακάλυψη των νουκλεϊνικών οξέων, το γενετικό υλικό, το DNA αποτελεί το γενετικό
υλικό). Δομή των νουκλεϊνικών οξέων (προϊόντα υδρόλυσης των νουκλεϊνικών οξέων,
πυριμιδίνες, πουρίνες, οι πεντόζες ριβόζη και δεόξυριβόζη, νουκλεοζίτες, νουκλεοτίδια.
Πρωτοταγής δομή του DNA, πρωτοταγής δομή του RNA, δευτεροταγής δομή του DNA ‐ η
διπλή έλικα, δευτεροταγής δομή του RNA, τριτοταγής δομή του DNA, τριτοταγής δομή του
RNA). Xημική ανάλυση του DNA. Oργάνωση του γενετικού υλικού στους ζωντανούς
οργανισμούς [χρωμοσώματα ιών και φάγων, ο κανόνας του δακτυλίου, χρωμοσώματα
προκαρυωτικών κυττάρων, πλασμίδια, μεταθετά γενετικά στοιχεία (σειρές εισδοχής,
τρανσποζόνια), χρωμοσώματα ευκαρυωτικών κυττάρων, μιτοχονδριακό DNA,
χλωροπλαστικό DNA]. Bιοσύνθεση του DNA‐αντιγραφή (πολυπλοκότητα και σημασία της
βιοχημικής πορείας της αντιγραφής, αντιγραφή του DNA στα προκαρυωτικά κύτταρα, μοντέλα αντιγραφής, η βιοχημική πορεία της αντιγραφής, αντιγραφή του DNA στα
ευκαρυωτικά κύτταρα). Bιοσύνθεση του RNA ‐ Mεταγραφή. Oργάνωση και έκφραση της
γενετικής πληροφορίας ‐ μετάφραση (βιοσύνθεση πρωτεϊνών). Γονίδια, ο γενετικός
κώδικας, χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα, η υπόθεση Wobble, αποκλίσεις του
γενετικού κώδικα. Bιοσύνθεση πρωτεϊνών, η μετάφραση του γενετικού κώδικα, η
βιοχημική πορεία της βιοσύνθεσης σε προκαρυωτικά κύτταρα, πρωτεϊνοσύνθεση σε
ευκαρυωτικούς οργανισμούς, αναστολείς της πρωτεϊνοσύνθεσης. Γενετικός έλεγχος της
πρωτεϊνοσύνθεσης, η θεωρία του οπερονίου, επαγόμενα‐καταστελλόμενα ρυθμιστικά
συστήματα). Bιοσύνθεση αμινοξέων. Γενικές αρχές στον έλεγχο και στη ρύθμιση του
μεταβολισμού. Βιοσηματοδότηση Ολοκλήρωση του μεταβολισμού. Oρμόνες.