1.Διασφάλισης ποιότητας τροφίμων - Νομοθεσία

2.HACCP (Ανάλυση επικινδυνότητας και κρίσιμα σημεία ελέγχου).

3. Γεύση, οσμή,

4. Χρώμα

5. Ρεολογία τροφίμων