• Ιστορία της Μικροβιολογίας.
  • Ταξινόμηση των μικροοργανισμών
  • Το προκαρυωτικό κύτταρο και δομή αυτού
  • Μεταβολισμός των βακτηρίων
  • Διατροφή και ανάπτυξη των      μικροοργανισμών
  • Μέσα καταστροφής των μικροοργανισμών
  • Σχέση μικροβίων και ανθρώπου
  • Οικολογία μικροβίων
  • Γενική μυκητολογία.
  • Μικροοργανισμοί και τρόφιμα.