Θέση των λανθανιδίων στον Περιοδικό Πίνακα. Ιστορικά στοιχεία . Ορυκτά.
Διαχωρισμός και απομόνωση. Τα λανθανίδια και τα κράματά τους . Σταθερότητα
οξειδωτικών Βαθμίδων. Φασματοσκοπικές και μαγνητικές ιδιότητες . Φυσικές μέθοδοι για
τη μελέτη συμπλόκων των λανθανιδίων. Δυαδικές Ενώσεις των λανθανιδίων . Σταθερές
σχηματισμού συμπλόκων των λανθανιδίων. Ενώσεις ένταξης. Εφαρμογές. Ασυνήθιστες
οξειδωτικές βαθμίδες. Οργανομεταλλική χημεία των λανθανιδίων. Εισαγωγή στην
πυρηνική Χημεία. Ακτινίδια – Παρασκευές. Οξειδωτικές βαθμίδες και ηλεκτρονικές δομές.
Χαρακτηριστικά των ακτινιδίων. Απομόνωση των μετάλλων. Μέθοδοι διαχωρισμού
ισοτόπων. Τοξικότητα των ακτινιδίων. Επεξεργασία πυρηνικών αποβλήτων. Τάσεις στη
χημεία των ακτινιδίων. Εφαρμογές των ακτινιδίων.