Το μάθημα επιχειρεί να φωτίσει τις ποικίλες όψεις  της σύνθετης σχέσης

τέχνης και τεχνολογίας, εκκινώντας από την εννοιακή ανάλυση της «τεχνολογίας», του «εργαλείου» και της «μηχανής»,  και προχωρώντας στα ζητήματα που τίθενται από τη διαδοχή ή τη συνύπαρξη των τεχνολογιών στο πεδίο των εικαστικών. 

 Εξετάζεται αναλυτικά η καλλιτεχνική διαδρομή από τις «μηχανικές» τέχνες στις «ηλεκτρονικές» (video art, προ-ψηφιακή computer art αναπτύσσοντας τα σχετικά θεματικά πεδία)  και, στη συνέχεια, στις  καθαυτό «ψηφιακές» τέχνες, και τα ζητήματα που προέκυπταν, ιδιαίτερα  σε σχέση με την άρνηση,  την αποδοχή ή την αποτίμηση του τεχνολογικού. 

Mέσω πολλαπλών προσφυρών στις μείζονες  θεωρητικές εποπτείες του χώρου αναλύεται η ανάδυση του «ψηφιακού κόσμου/ πολιτισμού», οι θεμελιώδεις κατηγορίες  (π.χ. «προσομοίωση», «δυνητικότητα»/ «εικονικότητα») που τον συνθέτουν, καθώς τα αισθητικά και οντολογικά ζητήματα που εγείρονται μέσω της καλλιτεχνικής και «εφαρμοσμένης» παραγωγής (internet, video games, κλπ) στην επικράτειά του.