Στο εργαστήριο ο φοιτητής διδάσκεται τα σχετικά με την έννοια και την πρακτική της τέχνης. Το εργαστήριο του πέρα από τις τεχνικές γνώσεις του διαμορφώνει θέσεις και αντιλήψεις για την τέχνη, με στόχο την σφαιρική κατανόηση του πολύπλευρου και πολύπλοκου αυτού πεδίου.Τα μαθήματα περιλαμβάνουν πρακτική, θεωρία και υλοποίηση εργασιών. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου γίνονται διαλέξεις πάνω στα ζητούμενα θέματα και παρουσιάσεις / αναλύσεις έργων καλλιτεχνών. Επίσης το μάθημα ανοίγεται στη χρήση των νέων μέσων και της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με παραδοσιακές εικαστικές πρακτικές, καθώς και νέων μεθόδων προσέγγισης και επεξεργασίας της πληροφορίας και της φόρμας.

Η ανάπτυξη του μαθήματος κινείται παράλληλα σε δύο άξονες: στην ανάπτυξη των εικαστικών δυνατοτήτων του φοιτητή και στην έρευνα σχετικά με τους μηχανισμούς της εικαστικής δημιουργίας.

Ειδικότερα, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση της εικαστικής σκέψης. Η εικαστική πράξη προσεγγίζεται μέσα από την αρχική αναφορά, το θέμα, το κίνητρο, το σχεδιασμό και τις στρατηγικές, και τα μοντέλα δράσης που θα ακολουθηθούν ώστε η εικόνα/φόρμα να γίνεται φορέας του μηνύματος.