1. Εισαγωγή Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Τεχνικές

2. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός β-δικετονατο συμπλόκων

3. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός συμπλόκων του Ni(II)

4. Τετρααλόγονο σύμπλοκα του Ni(II)

5. Σύνθεση και Καθαρισμός SnI4

6. Ισορροπία μεταξύ τετραεδρικών και οκταεδρικών συμπλόκων του Co(II).