• Μαθηματική ανασκόπηση
  • Πολυηλεκτρονικές κυματοσυναρτήσεις και τελεστές.
  • Η προσέγγιση Hartree-Fock.
  • Διαμορφώσεις αλληλεπίδρασης και μέθοδος πολλαπλών διαμορφώσεων Θεωρίας Αυτοσυνεπούς Πεδίου.
  • Θεωρίες Ζευγών και Συζευγμένων Ζευγών.
  • Θεωρία Διαταραχών Πολλών Σωματιδίων.