Εισαγωγή, Δομές φυσικών αμινοξέων, Δομές Πρωτεϊνών, Ονοματολογία Ενζύμων, Προσδιορισμοί ενζυμικής Δραστικότητας & Ειδικής ενζυμικής Δραστικότητας, Μέθοδοι απομόνωσης & καθαρισμού ενζύμων, Ενζυμική κινητική, Ενζυμικοί Αντιστ/οί Αναστολείς, Κινητική ακινητοποιημένων ενζύμων, Παραδείγματα Ενζυμικών μηχανισμών, Παράρτημα μεθόδων & αναλύσεων, Βιβλιογραφία, Προτεινόμενα άρθρα & βιβλία.