Εισαγωγή

Μικροοργανισμοί με βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον

Καλλιέργειες μικροοργανισμών

Βελτίωση βιομηχανικών μικροοργανισμών

Μεταλαξιγέννεση

Γενετικός ανασυνδυασμός

Πρωτεϊνική μηχανική

Μέθοδοι ανάκτησης και καθαρισμού ενζύμων

Αποστείρωση

Βιοαντιδραστήρες

Βιοτεχνολογικές διεργασίες