• Βενζόλιο και αρωματικότητα
  • Ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση
  • Πυρηνόφιλη αρωματική υποκατάσταση
  • Αμίνες και φαινόλες
  • Πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις
  • Ετεροκυκλικές ενώσεις
  • Αλδεΰδες και κετόνες
  • Καρβοξυλικά οξέα
  • Παράγωγα καρβοξυλικών οξέων