• Απομόνωση και καθαρισμός οργανικών ενώσεων
  • Σημείο τήξεως - Ανακρυστάλλωση
  • Σημείο ζέσεως - Δείκτης διάθλασης - Απόσταξη
  • Αζεοτροπικά μίγματα
  • Εξάχνωση
  • Διαλύτες
  • Εκχύλιση καφεΐνης από το τσάι - Διαχωρισμός μίγματος με εκχύλιση
  • Χρωματογραφία - Χρωματογραφικές τεχνικές
  • Διαχωρισμός αμινοξέων και αναλγητικών - Χρωματογραφία στήλης - Διαχωρισμός νιτροφαινολών
  • Χαρακτηριστικές αντιδράσεις.