1. Προέλευση της ζωής – Βιοχημική εξέλιξη

1.1. Τα βασικά μόρια της ζωής

1.2. Η εξέλιξη χρειάζεται αναπαραγωγή, ποικιλομορφία και  εξελικτική πίεση

1.3.  Ο ρόλος των αμινοξέων στην εξέλιξη

1.4. Το RNA ως αποθήκη της γενετικής πληροφορίας

1.5.  Το DNA έναντι της μεταβολής της γενετικής πληροφορίας

1.6. Ενεργειακοί μετασχηματισμοί  για τη διατήρηση της ζωής

1.7.  Μηχανισμοί προσαρμογής κυττάρων σε νέα περιβάλλοντα

2. Μεταλλαξιγένεση

2.1. Βασικές έννοιες

2.2. Αίτια της μεταλλαξιγένεσης

2.3. Κανόνες για την πρόβλεψη επιτυχούς ζευγαρώματος των βάσεων  ή και αναλόγων τους σε DNA β-δομής

2.4. Φυσικά μεταλλαξιγόνα

2.5. Χημικά μεταλλαξιγόνα

2.6. Χημικά μεταλλαξιγόνα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο

2.7. Κατευθυνόμενη μεταλλαξιγένεση

2.8. Είδη μεταλλάξεων

2.9. Επισκευή μεταλλάξεων

2.10. Άσκηση μεταλλαξιγένεσης με υλικό υπόστρωμα το ζυμομύκητα Schizosaccharomyces  pombe

2.10.1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

2.10.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

3. Γενετικός ανασυνδυασμός

3.1. Νόμοι του Μέντελ

3.2.Γενικά περί γενετικού ανασυνδυασμού

3.3. Το μοντέλο του ομόλογου γενικού γενετικού ανασυνδυασμού

3.4. Ανασυνδυασμός εξειδικευμένης θέσης, αλληλουχίες εισδοχής

4. Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA (ή γενετική μηχανική)

4.1. Σύγχρονες τεχνικές της βιοχημείας

4.1.1. Αποτύπωση κατά Southern

4.1.2. Μικροσυστοιχίες DNA

4.1.3. Γονιδιακή εκμηδένιση

4.2. DNA-λιγάσες

4.2.1. Γενικά περί DNA-λιγασών

4.2.2. Η DNA-λιγάση Τ4

4.3. Το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση

4.4. Περιοριστικά ένζυμα (ή περιοριστικές ενδονουκλεάσες)

4.5.  Οι DNA-πολυμεράσες

4.5.1. Εύρεση της αλληλουχίας μορίου DNA (αλληλούχηση)

4.5.2. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)

4.6. Φορείς DNA

4.6.1. Πλασμίδια

4.6.2. Φάγοι

4.6.2.1 Ο φάγος λ

4.6.2.2. Ο φάγος Μ13

4.6.3. Τεχνητά χρωμοσώματα

4.7. Κλωνοποίηση γονιδίων (κλωνοποίηση DNA)

4.8.  Εφαρμογές της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA

4.8.1. Εφαρμογές της PCR

4.8.2. Άλλες εφαρμογές της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA

4.8.2.1. Έκφραση cDNA, προερχόμενο τόσο από προκαρυωτικό όσο και από ευκαρυωτικό mRNA, σε βακτηριακά κύτταρα.