• Βιοχημική εξέλιξη.
 • Μετα - μεταγραφικές τροποποιήσεις.
 • Μάτισμα του RNA.
 • Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών.
 • Μηχανισμοί ενζυμικής κατάλυσης.
 • Λιπίδια και βιολογικές μεμβράνες.
 • Βιολογική μεταφορά και ιοντικοί δίαυλοι.
 • Έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης.
 • Βιοσηματοδότηση.
 • Κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση.
 • Το ανοσοποιητικό σύστημα.
 • Μοριακοί κινητήρες.
 • Συστήματα αίσθησης και απόκρισης.