• Κρυσταλλικά Πλέγματα
  • Περίθλαση ακτίνων – Χ
  • Κρυσταλλικές δομές
  • Δυναμική πλέγματος
  • Θεωρία ελεύθερου ηλεκτρονίου
  • Θεωρία ηλεκτρονίων Bloch
  • Ενεργειακές ζώνες
  • Απλές μέθοδοι υπολογισμού ηλεκτρονιακών ζωνών
  • Ενεργός μάζα
  • Ημιαγωγοί
  • Φαινόμενα μεταφοράς.