1η και 2η θεματική ενότητα

A) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Η ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

1.1. Εισαγωγή

1.2. Κριτήρια επιλογής της πρώτης ύλης

1.3. Συγκομιδή, μεταφορα και αποθήκευση της πρώτης ύλης

1.4. Προκατεργασίες της πρώτης ύλης

 

2. ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2.1. Θερμική κατεργασία των τροφίμων

2.2. Η θερμική καταστροφή των μικροοργανισμών αλλοίωσης

2.3. Κονσερβοποίηση

2.4. Τα δοχεία των κονσερβών

2.5. Οι κατεργασίες της κονσερβοποίησης.

2.6. Τύποι αποστειρωτήρων

2.7. Θρεπτική αξία των κονσερβών

 

3. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ (ΞΗΡΑΝΣΗΣ) ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3.1. Γενικά

3.2. Συγκράτηση του νερού στα τρόφιμα

3.3. Φυσικές αρχές και πορεία ξήρανσης (αφυδάτωσης) των στερεών τροφίμων

3.4. Μέθοδοι και συσκευές ξήρανσης

3.5. Προετοιμασία των τροφίμων για ξήρανση

3.6. Ξήρανση των διαφόρων τροφίμων

3.7. Μεταβολές των τροφίμων κατά την ξήρανση

 

Β) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1) Aποτελέσματα της σωστής Συσκευασίας.

2) Σκοπός της  συσκευασίας. Mορφές της συσκευασίας (άμεση, έμμεση και συσκευασία διακίνησης).

3) Προβλήματα σχεδιασμού της συσκευασίας

4)  Στόχοι της συσκευασίας

5) Πληροφορίες της Συσκευασίας.

 6) Μελλοντικές εξελίξεις

 

Β) TO NOMIKO  ΠΛAIΣIO  THΣ  ΣYΣKEYAΣIAΣ

1) Δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδας οι οποίες νομοθετούν τα θέματα συσκευασίας.

2) Πρόσθετα Τροφίμων

3) ΕΦΕΤ - Στόχοι του ΕΦΕΤ- Νομοθετικό πλαίσιο.

4)Έλεγχος τροφίμων

5) Ποιότητα-Προδιαγραφές τροφίμων.

7) Yλικά σε επαφή με τρόφιμα

8) Προσυσκευασίες -σήμα e

9)Koινοτικό Δίκαιο-Oδηγίες της EE

Aγορανομικό Δίκαιο           

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών

Επισήμανση Τροφίμων - Ενδείξεις Επισήμανσης

10) Υλικά συσκευασίας που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

11)Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού

12)Δίκαιο σημάτων

13) Κωδικοποίηση είδους ή Γραμμωτός Κώδικας E.A.N., Σημασία των δεκατριών ψηφίων του Γραμμωτού Κώδικα E.A.N., Κώδικας QR

13)Δίκαιο μεταφορών - Σήμανση συσκευασιών μεταφοράς

14) Aσφαλιστικό Δίκαιο

15) Aστικό Δίκαιο-Eυθύνη Παραγωγού

16) Νομοθετική θεώρηση για την συσκευασία και το περιβάλλον -Ανακύκλωση πλαστικών - Εθελοντικό κωδικοποιημένο σύστημα για πλαστικούς περιέκτες

17) Επισήμανση των ακτινοβολημένων τροφίμων

18) Μεταλλαγμένα Φυτά - Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) -Επισήμανση των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων.

 

Γ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Μέθοδοι διάθεσης των απορριμμάτων

Α) Υγειονομική ταφή

Αποικοδόμηση των υλικών συσκευασίας

Σκοπός και προβλήματα της αποικοδόμησης των υλικών συσκευασίας

Τρόποι αποικοδόμησης των πλαστικών

Β) Καύση

Γ) Ανάκτηση των υλικών –Ανακύκλωση

Συστήματα ανάκτησης

Ανακύκλωση υλικών

Εναλλακτικές λύσεις

Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα των διαφόρων μεθόδων διάθεσης των απορριμμάτων.

3η έως 8η θεματική ενότητα

1.       Υλικά συσκευασίας τροφίμων

2.       Διαπερατότητα υλικών συσκευασίας. Πολυστρωματικά υλικά συσκευασίας

3.       Εξελίξεις στη συσκευασία τροφίμων

4.       Αλληλεπίδραση υλικού συσκευασίας με το τρόφιμο. Συγκόλληση υλικών συσκευασίας

5.       Εκτύπωση υλικών συσκευασίας

6.      Έλεγχος υλικών συσκευασίας. Προστατευτική συσκευασία.