• Αρχές HACCP
  • Κίνδυνοι και έλεγχος αυτών
  • Εφαρμογή HACCP σε μονάδα παραγωγής τροφίμων
  • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000-Προοπτικές εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων. Περιβαλλοντική διαχείριση. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Περιβαλλοντική πολιτική. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης περιβαλλοντικής πολιτικής μιας επιχείρησης. Σύγκριση ISO 9000- ISO 14000. Πλεονεκτήματα εγκατάστασης συστήματος ISO 14000. Εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων. Εκτίμηση του κύκλου ζωής. Πλεονεκτήματα χρήσης εκτίμησης κύκλου ζωής.  Εγκατάσταση-πιστοποίηση συστήματος ISO 14000. Μελλοντική αποδοχή του ISO 14000
  • Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Βήματα εφαρμογής του EMAS. Το EMAS σε σχέση με το ISO 14001 και το BS 7750. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001- EMAS ως μέσα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων επιχειρήσεων. Οφέλη και κόστη εφαρμογής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Σημασία του ελέγχου ποιότητας γενικά- Συστήματα συνολικού (ολικού) ποιοτικού ελέγχου (ΣΠΕ)
  • Συστήματα ελέγχου / διασφάλισης ποιότητας στις Εταιρείες Τροφίμων.