1η έως 4η ενότητα

1. Κριτήρια αξιολόγησης μιας συσκευασίας από οικολογική άποψη.

2. Διαχείριση απορριμμάτων συσκευασίας

3. Ανακύκλωση /επαναχρησιμοποίηση υλικών συσκευασίας τροφίμων- περιβαλλοντικές επιπτώσεις- ισχύουσα νομοθεσία

5η έως 9η ενότητα

1.       Υλικά συσκευασίας

2.       Ιδιότητες υλικών συσκευασίας

3.       Μετανάστευση συστατικών υλικών συσκευασίας στα τρόφιμα

4.       Διαπερατότητα υλικών συσκευασίας σε αέρια και υδρατμούς

5.      Συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας

10η έως 12η ενότητα

Α) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1) Aποτελέσματα της σωστής Συσκευασίας.

2) Σκοπός της  συσκευασίας. Mορφές της συσκευασίας (άμεση, έμμεση και συσκευασία διακίνησης).

3) Προβλήματα σχεδιασμού της συσκευασίας

4)  Στόχοι της συσκευασίας

5) Πληροφορίες της Συσκευασίας.

 6) Μελλοντικές εξελίξεις

 

Β) TO NOMIKO  ΠΛAIΣIO  THΣ  ΣYΣKEYAΣIAΣ

1) Δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδας οι οποίες νομοθετούν τα θέματα συσκευασίας.

2) Πρόσθετα Τροφίμων

3) ΕΦΕΤ - Στόχοι του ΕΦΕΤ- Νομοθετικό πλαίσιο.

4)Έλεγχος τροφίμων

5) Ποιότητα-Προδιαγραφές τροφίμων.

6) Yλικά σε επαφή με τρόφιμα

7) Προσυσκευασίες -σήμα e

8) Koινοτικό Δίκαιο-Oδηγίες της EE

9) Aγορανομικό Δίκαιο

10) Κώδικας Τροφίμων και Ποτών

Επισήμανση Τροφίμων - Ενδείξεις Επισήμανσης

11) Υλικά συσκευασίας που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

12) Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού

13) Δίκαιο σημάτων             

14) Κωδικοποίηση είδους ή Γραμμωτός Κώδικας E.A.N. - Σημασία των δεκατριών ψηφίων του Γραμμωτού Κώδικα E.A.N.-

Κώδικας QR

15) Δίκαιο μεταφορών - Σήμανση συσκευασιών μεταφοράς

16) Aσφαλιστικό Δίκαιο

17) Aστικό Δίκαιο-Eυθύνη Παραγωγού

18) Νομοθετική θεώρηση για την συσκευασία και το περιβάλλον -Ανακύκλωση πλαστικών - Εθελοντικό κωδικοποιημένο σύστημα για πλαστικούς περιέκτες

19) Επισήμανση των ακτινοβολημένων τροφίμων

20) Μεταλλαγμένα Φυτά - Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) -Επισήμανση των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων.

 

Γ) EKTYΠΩΣH  ΣTH  ΣYΣKEYAΣIA

1) Μέθοδοι εκτύπωσης

2) Περιγραφή των μεθόδων εκτύπωσης

α) Τυπογραφία (letterpress)

β) φλεξογραφίας (flexography),

γ)  ξηρή εκτύπωση όφφσετ (dry offset)

δ) λιθογραφία (lithography)

ε) μεταξοτυπία (silk screen),

στ) μέθοδος εκτύπωσης χωρίς επαφή (Ink-jet),

ζ) εκτύπωση με ακτίνες λέιζερ,

η) θερμοτυπία (hot die stamping),

θ) εκτύπωσης με ταμπόν (tampon),

ι) επιμετάλλωση,

ια) λαμινάρισμα (lamination), και

ιβ) πλαστικοποίηση

3) Η σημασία του χρώματος στη συσκευασία

4) Βασικοί παράγοντες, οι οποίοι προωθούν αλλαγές στην τεχνολογία των εκτυπωτικών μέσων

5) Παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την συγκεκριμένη εκτυπωτική μέθοδο που έχει επιλεγεί για ένα συγκεκριμένο υλικό συσκευασίας.