• Ἀρχαϊκὴ ἐπικὴ ποίηση καὶ Ὅμηρος. Προφορικότητα καὶ γραπτὴ σύνθεση. Τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο. Τὸ Ὁμηρικὸ ζήτημα στὴ σύγχρονη ἐποχή.
  • Ἡ ὕστερη ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ, Ἀχαιοὶ καὶ Χεταῖοι. Τὸ «ἱστορικό» (;) ὑπόβαθρο τῆς Ἰλιάδος. Πιθανὲς ἐπιδράσεις ἄλλων ἀνατολικῶν κειμένων.
  • Τὸ βασικὸ θέμα τῆς Ἰλιάδος. Ἡ πρωτοτυπία τοῦ Ὁμήρου. Ἡ δομὴ τῆς Ἰλιάδος.
  • Δομὴ καὶ θέση τῆς ραψ. Σ στὸ ἔπος. Ὁ ρόλος τῶν θεῶν καὶ ἡ σχέση τους μὲ τοὺς  ἀνθρώπους. Σχολαστικὴ ἐξέταση τῆς ὁπλοποιίας (Σ 368-617), μὲ γλωσσική, ὑφολογικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀνάλυση τῆς ἀσπίδας τοῦ Ἀχιλλέα.
  • Ἡ σχέση τῆς ραψ. Ω μὲ τὸ ὑπόλοιπο ἔπος. Ὁ ρόλος τοῦ Ἀπόλλωνα καὶ τῶν ἄλλων θεῶν. Δομὴ καὶ ἀνάλυση τοῦ  κειμένου.