Στο μάθημα αυτό εξετάζονται παιδαγωγικά και μεθοδολογικά ζητήματα της Προσχολικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού: Το ζήτημα της διδασκαλίας, οι παράγοντες διδασκαλίας, οι μέθοδοι διδασκαλίας και τα μέσα διδασκαλίας, καθώς επίσης η θεωρητική και πρακτική διαπραγμάτευση του τομέα οργάνωσης και σχεδιασμού της διδακτικής πράξης στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης και μάθησης  των φοιτητών, μελλοντικών εκπαιδευτικών. Η μέθοδος διδασκαλίας και η σημασία της για τη διαδικασία της μάθησης, καθώς και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος υποστηρίζεται η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και οι εναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές στο πλαίσιο της Νέας Μάθησης. Επιχειρείται η διερεύνηση της έννοιας και του περιεχομένου του χώρου σε προσχολικά περιβάλλοντα ως προς την παιδαγωγική και κοινωνική του διάσταση, μέσα από τη διεθνή πρακτική και την έρευνα. Ο χώρος ως παιδαγωγικό πεδίο, οι διατάξεις κα οι αρχές σχεδιασμού του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου, η υλική οργάνωση και ο εξοπλισμός. Επίσης παρουσιάζονται καλές Πρακτικές πριν την Π.Α. και επιχειρείται αναστοχασμός-αποτίμηση-αξιολόγηση μέσα από παρουσιάσεις φοιτητών με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.

Το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, 2013-2014 καθώς και την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 η φιλοσοφία του μαθήματος και τα αντίστοιχα εργαστηριακά μαθήματα διαχειρίζονται με την προσέγγιση της «Μάθησης μέσω Σχεδιασμού»

http://neamathisi.com/learning-by-design)με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σχεδιασμού & κοινωνικής δικτύωσης (http://cglearner.com/).

-Τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013,2013-2014 καθώς και την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 σε συνεργασία με ομάδες φοιτητών και νηπιαγωγών της πόλης των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής για τέσσερις εβδομάδες εφαρμόζουμε το μοντέλο «Δασικό Νηπιαγωγείο». Στο πλαίσιο του μαθήματος μέσα από ομάδες εργασίας προετοιμάζουμε τους φοιτητές που θα ήθελαν να εφαρμόσουν την προσέγγιση στο πλαίσιο της υποχρεωτικής Πρακτικής τους Άσκησης.

Οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούν υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση τεσσάρων εβδομάδων σε Νηπιαγωγεία της πόλης των Ιωαννίνων, με αυτοδύναμη διδασκαλία.