1.Διάκριση μεταβλητών                                     
2. Συνδυαστική                                        
3. Θεωρεία Πιθανοτήτων                        
4. Περιγραφική στατιστική: Μέτρα θέσης-Μέτρα διασποράς-Διαστήματα εμπιστοσύνης 
5. Κατανομές(Συνεχείς/ Κατηγορηματικές)                                   
6. Συσχέτιση και Γραμμική Παλινδρόμηση
7.Απλές συγκρίσεις για συνεχείς μεταβλητές
8. Απλές συγκρίσεις για ασυνεχείς/ ποιοτικές μεταβλητές
9. Λογαριθμιστική παλινδρόμηση
10. Ανάλυση επιβίωσης
11. Στατιστική ανάλυση διαγνωστικών δοκιμασιών
12.Ειδικά θέματα ανάλυσης δεδομένων