1. Καλλιέργειες μικροοργανισμών και χρήση μικροσκοπίου:

1.1 Γενικό μέρος: Ορολογία, Όργανα, Τεχνικές αποστείρωσης, Εμβολιασμός, Απομόνωση κυττάρων, Επώαση, Καμπύλη ανάπτυξης καλλιέργειες συνεχούς ροής,  Μετρήσεις, θρεπτικά μέσα, Συντήρηση καλλιεργειών, Καλλιέργειες ιών, Μικροβιολογικές και Ιστοχημικές χρώσεις, Το πρωτόζωο Tetrahymena pyriformis,  Διακριτικό όριο οπτικού μικροσκοπίου, Μικροσκοπία, Καταδυτικοί φακοί, Εμβολιασμός μικροβιακών κυττάρων, Όργανα που χρησιμοποιούνται σε μικροβιακές καλλιέργειες

1.2. Πειραματικό μέρος: Παρασκευή θρεπτικού μέσου, Αποστείρωση, Εμβολιασμός, Μικροσκοπική παρατήρηση, Μέτρηση αριθμού κυττάρων με αιματοκυττόμετρο (πλάκα Neubauer), Υπολογισμός του αριθμού των κυττάρων, παραλαβή κυττάρων με φυγοκέντρηση, Χρώση των κυττάρων

2. Λιπίδια Ι: Απομόνωση και χαρακτηρισμός φωσφολιπιδίων του πρωτόζωου Tetrahymena pyriformis

2.1.Γενικό μέρος: Κατάταξη και ρόλος λιπιδίων, Απομόνωση λιπιδίων, Διαχωρισμός λιπιδίων

2.2. Πειραματικό μέρος: Εκχύλιση λιπιδίων με τη μέθοδο Bligh-Dyer, Διαχωρισμός Λιπιδίων-χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας

2.3. Αποτελέσματα, Αντιδραστήρια εμφάνισης λιπιδίων, Απομόνωση φωσφολιπιδίων κατ΄αντιρροή

3. Λιπίδια ΙΙ: Προσδιορισμός λιπιδικού φωσφόρου.

3.1. Αρχή μεθόδου, Καύση δειγμάτων, εκτέλεση προσδιορισμού, πρότυπη καμπύλη,

3.2. Αποτελέσματα:

Φασματομετρικός προσδιορισμός εστέρων, αέριο

Χρωματογραφική ανάλυση λιπαρών αλυσίδων λιπιδίων

Παράρτημα: Ταξινόμηση Λιπιδίων Κατάταξη επικινδυνότητας ουσιών ασκήσεων λιπιδίων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε.

4. DNA I: Καλλιέργεια του Βακτηρίου Ε.coli DH5a/pUC18 και απομόνωση πλασμιδιακού DNA

4.1. Γενικό μέρος: Καλλιέργειες μικροοργανισμών, Αποστείρωση, Απομόνωση και προσδιορισμός DNA, Βασικές αρχές απομόνωσης του DNA.

4.2. Πειραματικό μέρος: απομόνωση πλασμιδιακού DNA από κύτταρα E. Coli

5. DNA II: Καλλιέργεια του βακτηρίου E.Coli DH5a/pUC18 και ηλεκτροφόρηση πλασμιδιακού DNA.

5.1. Πειραματικό μέρος: Υγρή καλλιέργεια του βακτηρίου E.Coli DH5a/pUC18, Θρεπτικό υλικό, Καλλιέγεια, Ηλεκτροφόρηση του πλασμιδιακού DNA, Στερεή καλλιέργεια.

6.7. Απομόνωση και καθαρισμός της όξινης Φωσφατάσης από σπέρματα σίτου.

Γενικό μέρος: Κλασματική καθίζηση με άλατα, κλασματική καθίζηση με οργανικούς διαλύτες, κλασματική προσρόφηση, Χρωματογραφία στήλης

Πειραματικό μέρος: εκχύλιση του ενζύμου, κλασματική καταβύθιση με (NH4)2SO4 και θερμική κλασμάτωση, συμπύκνωση του ενζύμου με (NH4)2SO4, καθαρισμός με χρωματογραφία στήλης (Sephadex G-100),

Προσδιορισμός δραστικότητας του ενζύμου,

Προσδιορισμός πρωτεΐνης με τη μέθοδο της διουρίας.

8. Κινητική του ενζύμου όξινη φωσφατάση από σπέρματα σίτου.

8.1.Γενικό μέρος: Αντιδραστήρια, Πρότυπη καμπύλη π-νιτροφαινόλης, Προσδιορισμός της ταχύτητας της ενζυμικής αντίδρασης. Επίδραση της συγκέντρωσης του υποστρώματος. Εύρεση των σταθερών Κm και Vmax, Επίδραση του pH στην ταχύτητα της ενζυμικής αντίδρασης, Επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα της ενζυμικής αντίδρασης, Επίδραση αναστολέα (φωσφορικών ιόντων), Προσαρμογή κινητικών ενζυμικών δεδομένων στις γραμμικές μετατροπές της εξίσωσης Michaelis-Menten

9. Ακινητοποιημένη ζύμη-Μεταβολισμός γλυκόζης και ανίχνευση Πυροσταφυλικού- Ακεταλδεϋδης

α) Ακινητοποίηση ζύμης σε άλας Να του αλγινικού οξέος.

β)Μεταβολισμός γλυκόζης και ανίχνευση Πυροσταφυλικού- Ακεταλδεϋδης

Σχηματισμός πυροσταφυλικού από γλυκόζη, Ανίχνευση πυροσταφυλικού με νιτροπρωσσικό Νa

Σχηματισμός ακεταλδεϋδης από γλυκόζη, Ανίχνευση της παρουσίας ακεταλδεϋδης με νιτροπρωσσικό Νa

10. Συνθετάση της γλουταμίνης στο ζυμομύκητα Schizosaccharomyces pombe. 10.1 Γενικό μέρος: Η γλουτανίνη στον διάμεσο μεταβολισμό, Βιοσύνθεση της γλουταμίνης, Προσδιορισμός της τιμής της ενζυμικής δραστικότητας της GS, Ερμηνεία των κινητικών ιδιοτήτων πολλών ενζύμων με το πρότυπο Michaelis Menten.

10.2. Πειραματικό μέρος: Μικροβιακά στελέχη, Θρεπτικά μέσα ανάπτυξης, Συνθήκες ανάπτυξης, Ρυθμιστικά διαλύματα εκχύλισης, Προσδιορισμός πρωτεϊνών (μέθοδος Lowry), Aνάπτυξη κυττάρων, Παρασκευή ακατέργαστων κυτταρικών εκχυλισμάτων, Προσδιορισμός πρωτεϊνών κατά Lowry, Ενζυμικοί προσδιορισμοί. 10.3. Αποτελέσματα-Υπολογισμοί: Υπολογισμός ολικών πρωτεϊνών των αγνώστων δειγμάτων, Πρότυπη καμπύλη L-γ-G.H, Υπολογισμός ενζυμικών δραστικοτήτων, Υπολογισμός των σταθερών Vmax και Κm

11. Χαρακτηρισμός, υδρόλυση και οξείδωση γλυκογόνου

11.1 Γενικό μέρος: Εισαγωγή, όξινη υδρόλυση γλυκογόνου, Ενζυμική υδρόλυση γλυκογόνου με α-αμυλάση, Προσδιορισμός γλυκόζης κατά Nelson, Οξείδωση γλυκογόνου με υπεριωδικά

11.2. Πειραματικό μέρος: όξινη υδρόλυση, ενζυμική υδρόλυση, προσδιορισμός γλυκόζης.

11.3. Αποτελέσματα-Υπολογισμοί.

12. Γαλακτώματα- Ζελατίνες

Γενικά: Πυριτικό Μαγνήσιο-Αργίλιο, Αλγινικό Νάτριο (πολυμαννουρονικό Νάτριο), Λαυρικό-σουλφονικό Νάτριο (δωδεκυλοσουλφονικό νάτριο)

Πειραματικό μέρος: Κατασκευή γαλακτώματος, Κατασκευή ζελατίνας.