• Φασματοσκοπία UV- VIS
  • Φασματοσκοπία IR
  • Φασματοσκοπία ΝΜR
  • Φασματοσκοπία MS