Περιεχόμενο του μαθήματος: Εισαγωγή στην κυτταρική θεωρία- Αρχές κυτταρικής ρύθμισης, Μέθοδοι μελέτης και καλλιέργειας κυττάρων, Δομή χρωματίνης, Πυρηνικοί τόποι-πυρηνικός φάκελος-λάμινα, Πυρηνικοί πόροι-πυρηνοκυτταροπλασματική μεταφορά, Δομή και αναπαραγωγή των μιτοχονδίων-μιτοχονδριακό γονιδίωμα, Αναδίπλωση πρωτεϊνών in vivo: chaperoning  και έλεγχος ποιότητας, Η εξωκυτταρωτική οδός και τα συμμετέχοντα οργανίδια, Δίοδος πρωτεϊνών μέσω του ενδοπλασματικού δικτύου, Γλυκοσυλίωση και μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών, Η ενδοκυτταρωτική οδός και τα συμμετέχοντα οργανίδια, Mοριακοί μηχανισμοί ενδοκυτάρωσης, Λυσσοσωμάτα και υπερoξεισωμάτια, Κυτταροσκελετός: Ινίδια ακτίνης και μικροσωληνίσκοι, Μοριακοί κινητήρες, Mετανάστευση του κυττάρου, Ενδιάμεσα ινίδια, Πλασματική μεμβράνη και μεβρανικός σκελετός σπεκτρίνης, Διακυτταρικές συνδέσεις, Συνδέσεις κυττάρου -υποστρώματος, Ο κυτταρικός κύκλος: Η μηχανή, Ο κυτταρικός κύκλος: Ρύθμιση, Μηχανισμοί κυτταρικής αύξησης, Μηχανισμοί κυτταρικού θανάτου, Ο μηχανισμός της κυτταρικής διαίρεσης.