• Εἰσαγωγὴ στὴν ἰωνικὴ λογογραφία.
  • Ὁ βίος καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἡροδότου σὲ συνάρτηση μὲ τὸ ἱστορικό, τὸ πολιτικό-κοινωνικὸ καὶ τὸ πνευματικὸ ὑπόβαθρο στὸ ὁποῖο ἀνδρώθηκε καὶ ἔζησε
  • Τὰ ταξίδια του στὶς ἐσχατιὲς τοῦ γνωστοῦ κόσμου καὶ ἡ ἐπίδραση στὸ κοσμοείδωλό του. Ἡ γεωγραφία καὶ ἡ ἐθνογραφία ὡς βασικὰ στοιχεῖα τῶν Ἱστοριῶν. Τὰ ἀνατολικὰ στοιχεῖα ποὺ εἰσήγαγε στὸ ἐλληνικὸ λεξιλόγιο καὶ στὴν ἑλληνικὴ λογοτεχνικὴ παραγωγή.
  • Ἡ συγγραφική του μέθοδος καὶ οἱ πηγές του, γραπτὲς καὶ προφορικές. Ἡ σύνθεση τοῦ ἔργου του σὲ Λόγους καὶ ἡ ἀποφασιστικὴ ἐπίδραση τῆς Ἀθήνας στὴ διαμόρφωση τοῦ κοσμοειδώλου του. Ἡ σημαίνουσα ἐπίδραση τοῦ ἀττικοῦ δράματος καὶ τῆς Ρητορείας.  
  • Τὸ μυθικὸ καὶ τὸ ἱστορικὸ στοιχεῖο στὴν ἡροδότεια ἀντίληψη τῆς Ἱστορίας.
  • Τὸ λογοτεχνικὸ ὕφος καὶ οἱ ἀφηγηματικές του τεχνικές. Ἡ χρήση τῶν παρεκβάσεων, οἱ νουβέλες καὶ τὰ ἀνέκδοτα.