1. Εισαγωγή στη Φαρμακολογία – Απορρόφηση – Κατανομή – Απέκκριση
 2. Αρχές Φαρμακοκινητικής – Φαρμακοκινητική Ανάλυση
 3. Κλινικές μελέτες – PK / PD ανάλυση
 4. Ο ρόλος του stress στην ομοιοστασία των λιπιδίων και των ενζυμικών συστημάτων μεταβολισμού φαρμάκων
 5. Υποδοχείς, αγωνιστές, ανταγωνιστές, μερικοί αγωνιστές - Μηχανισμοί ενδοκυττάριας σηματοδότησης και δράση φαρμάκων
 6. Προκλινική Αξιολόγηση νέων φαρμάκων – Μεταφραστικές μελέτες – Κλινική Αξιολόγηση νέων φαρμάκων
 7. Από του στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά - μηχανισμοί δράσης - κλινική αποτελεσματικότητα
 8. Ενέσιμα αντιπηκτικά φάρμακα
 9. Μοριακή φαρμακολογία των αιμοπεταλιακών υποδοχέων. Ανταγωνιστές των αιμοπεταλιακών υποδοχέων. Υποκείμενοι μοριακοί μηχανισμοί και κλινική σημασία.
 10. Πλειοτροπικές δράσεις των αντιαιμοπεταλιακών και νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκων
 11. Κλασικά και νεώτερα υπολιπιδαιμικά φάρμακα-μοριακοί μηχανισμοί δράσης.
 12. Κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων-μοριακοί μηχανισμοί δράσης
 13. Κλασικά και νεώτερα αντιδιαβητικά φάρμακα: Μοριακοί μηχανισμοί-Κλινική αποτελεσματικότητα
 14. Νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην παχυσαρκία.