• Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Ορισμός, Έννοιες-κλειδιά (διατήρηση πειθαρχίας, μαθησιακή ετοιμότητα, ιδιότητες διακεκριμένων εκπαιδευτικών).
  • Γνώση που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Σημαντικά ζητήματα στη σύγχρονη Εκπαιδευτική Ψυχολογία (κονστρουκτιβισμός, διαφορετικότητα των μαθητών στην τάξη, εξωσχολικές επιδράσεις). 
  • Η θεωρία γνωστικής ανάπτυξης του Piaget: Έννοιες-κλειδιά,  στάδια και σημεία κριτικής στη θεωρία.
  • Ορισμοί της νοημοσύνης. Κλίμακες μέτρησης της νοημοσύνης.
  • Θεωρίες Νοημοσύνης (Ψυχομετρικές θεωρίες, η θεωρία του Gardner, η θεωρία του Sternberg).
  •  Εφαρμογές των θεωριών αιτιακών αποδόσεων στην εκπαίδευση: Το κίνητρο επίτευξης και οι αιτιακές αποδόσεις. Διαστάσεις των αποδόσεων. Αιτιακές αποδόσεις και συναισθήματα. Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. Εσωτερικά κίνητρα και εκπαίδευση. Ο επιτυχημένος δάσκαλος. Η θεραπευτική χρήση των αποδόσεων στο σχολείο.
  • Ο εαυτός ως πηγή κινήτρου: Η έννοια του εαυτού. Συνθήκες που προάγουν την αυτο-ενημερότητα. Αυτο-εστίαση και έλεγχος δράσης.
  • Μεθοδολογία έρευνας στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Μέθοδοι μελέτης (πειράματα, παρατήρηση, ατομικές μελέτες περιπτώσεων, ερωτηματολόγια και δημοσκοπήσεις, μετα-ανάλυση, ποιοτική ανάλυση, συνεντεύξεις, ηθογενετική και αιτιολογήσεις).
  • Ζητήματα δεοντολογίας στην ψυχολογία.