1) Εισαγωγή στη σχολική παιδαγωγική.

2) Ιστορικές, ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης.

3) Η εκπαίδευση ως κοινωνικοποίηση και επιπολιτισμός. Εκπαίδευση και ταυτότητα. Πολιτισμικές ταυτότητες.

4) Ιστορική επισκόπηση της εξέλιξης των εκπαιδευτικών θεσμών στις προνεοτερικές και νεοτερικές κοινωνίες.

5) Ιστορικές προσεγγίσεις της νεοτερικής εκπαίδευσης από την Αναγέννηση ως τον διαφωτισμό και τον Locke.

6) H νεοτερική εκπαίδευση από τον διαφωτισμό έως την εποχή του νεοανθρωπισμού.)

7) Η εκπαίδευση από την εποχή της εκβιομηχάνισης έως το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα.

8) Η κρίση της νεοτερικής εκπαίδευσης ως κρίση της νεοτερικότητας.

9) Μετανεοτερικότητα και εκπαίδευση