·         Εισαγωγή

·         Κανόνας 18 ηλεκτρονίων

·         Μεταλλοκαρβονύλια

·         Καρβονυλικά Ανιόντα (ΚΑ)

·         Υδρίδια ΜΚ

·         Αλληλεπίδραση M-CH2=CH2

·         Μεταλλονιτροζύλια

·         Τύποι αντιδράσεων στις οργανομεταλλικές ενώσεις

·         Μεταλλικές πλειάδες [δεσμοί Μ-Μ]

·         Ηλεκτροχημεία (Βασικές γνώσεις - Εφαρμογές)

·         Φωτοβολταϊκά

·         Μηχανισμοί Ανόργανων Αντιδράσεων

·         Κατάλυση από σύμπλοκα

·         Στοιχεία Βιοανόργανης Χημείας.