Αντικείμενο του μαθήματος: Εξοικείωση με την υπερηχοκαρδιογραφία με τρόπο δυναμικό και δόμηση της αντίστοιχης ικανότητας διαγνωστικής προσέγγισης.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Αρχές υπερηχοκαρδιογραφίας – Υπερηχογραφική ανατομία καρδιάς, Αξιολόγηση ασθενών για μη καρδιοχειρουργική επέμβαση (guidelines), αξιολόγηση και ρύθμιση βηματοδοτών, απινιδιστών, αξιολόγηση λειτουργικότητας της καρδιάς (ΤΤΕ), Εκτίμηση: συστολικής λειτουργίας ΑΡ κοιλίας, της ΑοV & MV, ανευρυσμάτων θωρακικής αορτής, Echo calculations, ογκαιμικής κατάστασης και συμβαμάτων (TEE).

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται με: παραδόσεις αμφιθεάτρου με έμφαση στη συζήτηση περιστατικών, κλινική άσκηση hand-on στη χειρουργική αίθουσα και στη Μετεγχειρητική Μονάδα. Οι φοιτητές θα μάθουν να αξιολογούν την υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη, να παρακολουθούν την χρήση της ως διεγχειρητικό monitoring και να περιγράψουν κρίσιμα περιεγχειρητικά συμβάματα. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης θα αξιολογούνται με προφορικές εξετάσεις σε αξιολόγηση περιστατικών.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 26

Παρέχεται από το 10° Εξάμηνο Σπουδών

ECTS: 2

Υπεύθυνος μαθήματος: Πέτρου Αναστάσιος Επίκουρος Καθηγητής Αναισθησιολογίας