Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει διαλέξεις, εκπόνηση εργασιών κατά ομάδες, ατομικές ασκήσεις και δραστηριότητες που έχουν στόχο τη μεθόδευση και διαμόρφωση μιας προσωπικής εικαστικής γλώσσας.

Το μάθημα αναπτύσσεται σε τρείς βασικές ενότητες όπου εξετάζονται έννοιες αναφορικά με την ανάπτυξη της γλυπτικής φόρμας στο χώρο, τη δομή και τον ρόλο του δημιουργού. Δίνεται έμφαση στη μεθοδολογία και ανάπτυξη του θέματος, έρευνα, συλλογή σχετικού υλικού και τεκμηρίωση της διαδικασίας. Οι φοιτητές /τριες ενθαρρύνονται να πειραματισθούν και να εξερευνήσουν με ποικίλα υλικά και μέσα (φωτογραφία, βίντεο, κλπ), την κλίμακα αλλά και τον τρόπο (γλυπτική, εγκαταστάσεις κλπ) και κυρίως δίνοντας έμφαση στη γλυπτική ως μια διευρυμένη εικαστική πρακτική, τις μετατοπίσεις που υφίσταται η έννοια του χώρου.