Εισαγωγή στην Ιχθυολογία

Μορφολογία ψαριών

Κυκλόστομοι

Χονδριχθύες

Δέρμα, χρωματισμοί

Νευρικό σύστημα

Πεπτικό σύστημα

Αναπνευστικό σύστημα

Κυκλοφορικό σύστημα

Θερμορύθμιση, πλευστότητα

Αναπαραγωγή 

Αναπαραγωγικές στρατηγικές

Μεταναστεύσεις

Εργαστηριακές ασκήσεις

Εξωτερική μορφολογία. Ποικιλότητα χαρακτήρων.

Δόντια, λέπια (Κυκλόστομων, Χονδριχθύων, Οστεϊχθύων) παραλλαγές, ποικιλότητα κτλ.

Προσδιορισμοί Χονδριχθύων και Οστεϊχθύων.

Βιομετρία, μορφομετρικοί και μεριστικοί χαρακτήρες.

Ανατομία Οστεϊχθύος.

Λεπιομετρία, κατασκευή παρασκευασμάτων λεπιών.

Ηλικία και αύξηση.

Γονιμότητα.

Θνησιμότητα, μοντέλα.

Εφαρμογές Η/Υ στην

αλιευτική βιολογία -

Παρουσίαση προγράμματος FISAT, FishBase.

Υπαίθριες ασκήσεις

1. Ημερήσια άσκηση στις ακτές της λίμνης Παμβώτιδα. Συλλογή ψαριών, εξέταση αλιευμάτων, συντήρηση δειγμάτων, αλιευτικά μέσα και αλιευτική παραγωγή εσωτερικών υδάτων, εμπλουτισμοί.

2. Ημερήσια άσκηση στον Αμβρακικό κόλπο με θέμα: αλιευτικά μέσα και εργαλεία, θαλάσσια ιχθυοπανίδα και ιχθυοπληθυσμοί, αλιευτική παραγωγή.

3. Ημερήσια άσκηση στον Λούρο ποταμό με θέμα: υδροβιότοπος και ιχθυοπανίδα πηγών, οικολογικές ζώνες και ιχθυοπανίδα ποταμών, ιχθυοπληθυσμός.