Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται στο μάθημα είναι: 


Εισαγωγή στα σχέδια έρευνας στην Ψυχολογία.


Μέτρηση. Κλίμακες μέτρησης.


Διαμόρφωση ερευνητικής υπόθεσης.


Ζητήματα δεοντολογίας στην έρευνα.


Τρόποι επιλογής του δείγματος.


Εγκυρότητα και αξιοπιστία.


Ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Εγκυρότητα και αξιοπιστία των ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.


Πείραμα: Είδη πειραματικών σχεδίων, είδη μεταβλητών, πειραματικός σχεδιασμός και διεξαγωγή πειραμάτων.


Προσεγγίσεις ανάλυσης και διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων.


Τρόποι συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας.