Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται στο μάθημα «Γνωστική Ψυχολογία Ι» είναι: 


Γνωστική Ψυχολογία


-  Ιστορία & Μέθοδοι Έρευνας της Γνωστικής Ψυχολογίας


Αντίληψη


- Θεωρίες για την αντίληψη


- Αντίληψη Βάθους και Κίνησης


- Αντιληπτικές σταθερότητες - Οπτικές Πλάνες


- Αναγνώριση αντικειμένων


Προσοχή


- Θεωρίες για την προσοχή


- Επιλεκτική & διηρημένη προσοχή


- Μοντέλα προσοχής


Μνήμη


- Θεωρίες – Μοντέλα μνήμης


- Μνήμη εργασίας


- Σημασιολογική μνήμη


- Έκδηλη – άδηλη μνήμη


- Θεωρίες λήθης


- Τρόποι εξάσκησης της μνήμης


Σκέψη


- Επίλυση προβλημάτων