Διδάσκοντες: Γκαρτζονίκα Κωνσταντίνα

Υπεύθυνος μαθήματος: Γκαρτζονίκα Κωνσταντίνα


Αντικείμενο του μαθήματος: Η γνώση και η συστηματική μελέτη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

Περιεχόμενο μαθήματος: Γενικά περί Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ν.Λ.): Ορισμός, Πηγές και τρόποι μετάδοσης της λοίμωξης, Παράγοντες κινδύνου. Επιδημιολογία και κόστος Ν.Λ. Νοσοκομειακές Λοιμώξεις με βάση την εντόπιση και Ν.Λ. σε ειδικές ομάδες. Αντισηψία και απολύμανση. Πολυανθεκτικοί παθογόνοι μικροοργανισμοί. Μηχανισμοί αντοχής-Τρόποι διασποράς και εξάπλωσης της αντοχής-Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών. Ο ρόλος του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στον έλεγχο των Ν.Λ. Επιδημίες, διερεύνηση και εφαρμογή μέτρων ελέγχου. Εποπτεία και έλεγχος Ν.Λ.-Καταγραφή των Ν.Λ. Αρχές πρόληψης και Υγιεινής. Αποικισμός των ασθενών από MDR.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας-Μαθησιακοί στόχοι: Διδασκαλία σε διαλέξεις, παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (βίντεο) σχετικών με υγιεινή χεριών στο χώρο του νοσοκομείου, διαχείριση ασθενών κ.τ.λ. Το τελικό επίπεδο γνώσης των φοιτητών τους δίνει τη δυνατότητα της αναγνώρισης και μελέτης των Ν.Λ., τους τρόπους επιτήρησης, καταγραφής, αντιμετώπισης και κυρίως πρόληψης αυτών.