Αυτό το μάθημα αποσκοπεί στη εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες των Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα:
Έχει αποκτήσει γνώση βασικών εννοιών για την εκπομπή και λήψη σήματος και παραγόντων που επηρεάζουν τη σχεδίαση ενός ψηφιακού συστήματος τηλεπικοινωνίας.
Είναι σε θέση να προσδιορίσει το τριγωνομετρικό ανάπτυγμα σε σειρά Fourier ποικίλλων κυματομορφών και υπολογίσει το μέγιστο ρυθμό αξιόπιστης μετάδοσης δεδομένων μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας.
Είναι σε θέση να σχεδιάσει ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα και να υπολογίσει παραμέτρους που επηρεάζουν την απόδοση αυτού.
Έχει αποκτήσει γνώση σε βασικές έννοιες κεραιών, κωδικοποίησης και τεχνικών πολλαπλής πρόσβασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

◦    ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
◦    ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
◦    ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤA FOURIER
◦    ΘΕΩΡΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
◦    ΘΕΩΡΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
◦    ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
◦    ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
◦    ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
◦    ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
◦    ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
◦    ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
◦    ΥΠΕΡΕΤΕΡΟΔΥΝΟΣ ΔΕΚΤΗΣ
◦    ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒΗΣ, ΦΑΣΗΣ
◦    ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, DOPPLER EFFECT
◦    ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ
◦    ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΝΑΛΙ-ΠΟΛΥΟΔΗ ΔΙΑΔΟΣΗ
◦    ASK
◦    FSK
◦    PSK
◦    ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
◦    ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
◦    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ

Φ3-103
vachrist@uoi.gr