Περιγραφή Μαθήματος: Εισαγωγή στο λογισμικό ως υπηρεσία (διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού, υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική, υπολογιστική νέφους), Αρχιτεκτονική εφαρμογών ιστού (HTTP, CSS, REST, MVC), Γλώσσα προγραμματισμού Ruby (αντικείμενα, κλάσεις, μπλοκ, yield), Πλαίσιο εργασίας Rails (μοντέλα, ελεγκτές, προβολές, CRUD, συσχετίσεις), Εισαγωγή στη JavaScript (συναρτήσεις, Document Object Model, jQuery, AJAX), Μη λειτουργικές απαιτήσεις (αποκρισιμότητα, διαθεσιμότητα, ασφάλεια).

Μαθησιακοί στόχοι: Το μάθημα διδάσκει την αρχιτεκτονική λογισμικού ως υπηρεσίας για ανάπτυξη εφαρμογών ιστού, εισάγει γλώσσες προγραμματισμού στην πλευρά του πελάτη και την πλευρά του διακομιστή, παρέχει εφαρμοσμένη προγραμματιστική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών ιστού μοντέλου-προβολής-ελεγκτή.