Εισαγωγικά στοιχεία. Υπολογισμοί και σφάλματα. Αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων. Πεπερασμένες και διαιρεμένες διαφορές. Αριθμητική επίλυση εξισώσεων. Παρεμβολή και παρεκβολή. Αριθμητική παραγώγιση και αριθμητική ολοκλήρωση.