Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια για την κατανόηση των διαδικασιών και των μεθόδων που ακολουθούνται στη σχεδίαση και μελέτη των ασύρματων επικοινωνιών. Μέσω μιας σειράς διαλέξεων  μελετώνται οι κύριες αρχές που διέπουν την ασύρματη διάδοση και εξετάζονται αναλυτικά οι παράγοντες που υπεισέρχονται στην σχεδίαση μιας ασύρματης ζεύξης καθώς και στην αποτίμηση της απόδοσής της. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης εργαστηριακές ασκήσεις. Οι εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται με την βοήθεια ειδικού λογισμικού (EDX Signal Pro v8.3.1 και MATLAB) με την συνοδεία πλήρους εργαστηριακού οδηγού. Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι σχετικές με την θεωρία που αναπτύσσεται στο μάθημα και είναι προσανατολισμένες σε σύγχρονους τρόπους σχεδίασης ασυρμάτων ζεύξεων.