Αντικείμενο του μαθήματος: Η παροχή προπτυχιακής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Ιατρικής Ψυχολογίας. Βασικό μάθημα εισαγωγής σε ότι αφορά τον ρόλο και την συμβολή της ψυχολογικής επιστήμης στο πεδίο της Ιατρικής κλινικής πρακτικής. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές ψυχολογικές έννοιες και λειτουργίες καθώς και στις επιπτώσεις που αυτές έχουν για την υγεία του ατόμου. Επίσης στοχεύει στην κατανόηση των διασυνδέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις ψυχολογικές και στις σωματικές-βιολογικές λειτουργίες καθώς στην σημασία της θεραπευτικής επικοινωνίας και σχέσης.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Η επιστήμη της ψυχολογίας. Η ψυχολογία στο χώρο της Ιατρικής επιστήμης. Η ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Η σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου. Η διαχείριση του πένθους. Η ψυχολογική αντιμετώπιση χρονίως πασχόντων. Το στίγμα στη σωματική και την ψυχική νόσο. Νευροψυχολογικά σύνδρομα. Νευροψυχολογική προσέγγιση ασθενούς και παρουσίαση των κυριότερων νευροψυχολογικών δοκιμασιών. Οι πραγματολογικές δοκιμασίες και η σημασία τους στη διερεύνηση της ψυχοπαθολογίας. Η έννοια του χρόνου στην ψυχοπαθολογία και τη σύγχρονη φιλοσοφία. Νευροφυσιολογική και ψυχαναλυτική προσέγγιση του ύπνου και των ονείρων. Οι νοσογραφικές ταξινομήσεις και τα επιστημολογικά προβλήματα που θέτουν. Η τέχνη των ψυχικά ασθενών και η art therapy. Οι προβλητικές δοκιμασίες, η χορήγηση και η κλινική σημασία τους.

Εκβάσεις διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες της ψυχολογίας της υγείας, της κλινικής ψυχολογίας, της ψυχανάλυσης και της νευροψυχολογίας καθώς και με τις συνήθως χορηγούμενες ψυχολογικές δοκιμασίες και τη σημασία τους στην κλινική πρακτική. Επίσης επιδιώκει την κατανόηση της συμβολής του ψυχολόγου στην αντιμετώπιση των ψυχικώς αλλά και σωματικώς πασχόντων ασθενών  καθώς και στην αναγνώριση του στίγματος και μείωση τη των επιπτώσεών του.

Ονόματα διδασκόντων: Πέτρος Πετρίκης, Ελένη Αρετούλη, Βασιλική Σιαφάκα, Γκόλφω Μαγγίνη, Κωνσταντίνος Κώτσης, Χαρά Τζουμάκα

O σύνδεσμος της αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές

http://bit.ly/ΙατρικήΨυχολογίαΙΑΥ613