Συνοπτικά η ύλη του μαθήματος είναι η παρακάτω:
  • Ενότητα 1: Λαγκρατζιανή Θεμελίωση
  • Ενότητα 2: Δυναμική της Περιστροφής
  • Ενότητα 3: Μηχανική Στερεού Σώματος
  • Ενότητα 4: Μη Αδρανειακά Συστήματα Αναφοράς
  • Ενότητα 5: Φορμαλισμός Hamilton