Περιγραφή μαθήματος: Μεβρανική Μεταφορά. Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και μεταφορά. Παραγωγή ενέργειας στα μοτοχόνδρια. Κυτταροσκελετός. Κυτταρική επικοινωνία. Κυτταρική διαίρεση. Έλεγχος του κυτταρικού κύκλου και κυτταρικός θάνατος. Ιστοί και καρκίνος. Επιγενετικοί μηχανισμοί. Γενετικός ανασυνδυασμός. Ανθρώπινο γονιδίωμα.

Μαθησιακοί στόχοι: Να γνωρίζει και να κατανοεί ο φοιτητής τα ακόλουθα:

  • Επιγενετικούς μηχανισμούς
  • Γενετικό ανασυνδυασμό
  • Κυτταρική επικοινωνία