Το μάθημα αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες.
Ο κύκλος παιδαγωγική προσέγγιση - διδακτικό μοντέλο - διδακτικές στρατηγικές / τεχνικές σε συνδυασμό με τους στόχους εφαρμόζεται για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων σε θέματα Φυσικών Επιστημών.
Η συνδρομή των ΤΠΕ περιλαμβάνει λογισμικά σχεδίασης μοντελοποίησης και προσομοιώσεων, ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα και ψηφιακές τεχνολογίες.
Το μάθημα είναι προσανατολισμένο στο πλαίσιο της έρευνας στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες με τεχνολογίες.