Περιγραφή μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να βελτιώσουν οι συμμετέχοντες τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Αγγλική Ιατρική ορολογία, με βάση συσγκεκριμένα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και αλλά και διάφορες παθήσεις. Πέρα από την εξοικείωση με την ειδική ορολογία και τα γραμματικο-συντακτικά φαινόμενα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού λόγου, έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κατανόηση και συγγραφή τέτοιων κειμένων.

Μαθησιακοί στόχοι: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί:

  • να κατανοεί την βασική ορολογία ιατρικών κειμένων στην Αγγλική γλώσσα (κυρίως ακαδ. συγγραμμάτων & επιστημονικών άρθρων)
  • να κατανοεί τις γλωσσικές δομές (γραμματικές/συντακτικές) του ιατρικού ακαδημαϊκού λόγου και να αρχίσει να παράγει κείμενα (ή ενότητες αυτών των κειμένων) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες δομές.