Στο πρώτο εξάμηνο δίνεται έμφαση στην ορολογία που αφορά τις διάφορες μορφές μνήμης.