Η χημεία και η βιοχημεία των ελεύθερων ριζών. Ο φυσιολογικός
ρόλος των ενώσεων αυτών σε διάφορες παθολογικές αλλά και φυσιολογικές διεργασίες.